1. Inleiding

Waarom een perspectiefnota?
Jaarlijks vindt de integrale afweging van nieuw beleid plaats bij de Perspectiefnota. Deze perspectiefnota 2022 is beleidsarm ingestoken omdat het financiële beeld niet substantieel is gewijzigd ten opzichte van de perspectiefnota 2021 die 7 december 2020 door de raad is vastgesteld.
We verwachten pas na de kabinetsformatie duidelijkheid over een aantal belangrijke landelijke dossiers voor gemeenten, namelijk rijksmiddelen jeugdzorg structureel i.p.v. incidenteel, aanzuigende werking op de huishoudelijke hulp door een verlaging van het Wmo abonnementstarief, herverdeling gemeentefonds en de opschalingskorting. Gezien de huidige stand van zaken van de kabinetsformatie zal zeker in de meicirculaire 2021 en vermoedelijk in de septembercirculaire 2021 alleen autonome bijstellingen worden gepresenteerd. In de programmabegroting 2022-2025 verwachten wij u hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Wat kunt u in deze perspectiefnota verwachten?
In deze perspectiefnota 2022 zijn een aantal aanmeldingen meegenomen als p.m. en hier zal later invulling aan worden gegeven. Dit betreft onder andere de lopende trajecten Brûsplak Joure, huisvesting verenigingen Balk en realisatie sportpark VV Renado en VVI. De invulling is uiteraard afhankelijk van de benodigde en beschikbare financiële middelen. Ook de besluitvorming van het nieuwe kabinet over bovengenoemde landelijke dossiers speelt hierbij weer een rol. Bij de programmabegroting 2022-2025 verwachten we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.  

In de perspectiefnota 2021 is een structurele bezuinigingstaakstelling opgevoerd van € 1,5 miljoen vanaf 2023. Van deze taakstelling is in de perspectiefnota 2022 een deel (€ 0,8 miljoen) ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van € 0,7 miljoen vanaf 2023. De invulling hiervan zal eind 2021 worden opgepakt.

Indeling en opbouw perspectiefnota 2022
We beschrijven eerst de ontwikkelingen en risico’s die de komende tijd op ons afkomen. Daarna geven we de opbouw van het financieel meerjarenperspectief weer. Hierbij komen de kaders (uitgangspunten), opbouw financieel perspectief, ontwikkelingen meerjarenperspectief en voorgestelde aanmeldingen per programma en de besparingen/bezuinigingen aan de orde.
Daarnaast schenken we hier aandacht aan de reservepositie en de liquiditeitenplanning. Deze perspectiefnota laten we vaststellen door de raad. De inhoud van de beslispunten in het raadsbesluit is een onderdeel van deze perspectiefnota.  

Planning van het financiële proces
De uitreiking van de stukken is gepland op 19 mei. Daarna volgt het proces van Petear op 16 juni waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergadering van 7 juli.  

College van burgemeester en wethouders.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29