Home

4. Risico's

Aanleiding
Eind 2019 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019-2022 en de daarin geformuleerde uitgangspunten en beslispunten door de raad vastgesteld. In navolging van de vastgestelde nota zijn we begin van dit jaar gestart met het nieuwe proces. Wij zijn gestart met het verzamelen van risico-onderwerpen op de volgende gebieden: externe, strategische, operationele, compliance, schade, incidenten, etc. Een aantal risico’s kunnen betrekking hebben op één onderwerp, een zogenaamd risico-onderwerp. De huidige risico-onderwerpen kunnen hier ook goed in worden meegenomen.

Risicomanagement nieuwe stijl uitgesteld van 2020 naar 2021
Het oorspronkelijk plan was om in 2020 aan de slag te gaan met deze nieuwe systematiek inclusief de Monte Carlo techniek. Helaas is het afgelopen voorjaar, door de coronacrisis, onmogelijk geworden om dit proces verder uit te werken. In de perspectiefnota 2021 bent u hierover geïnformeerd. In de jaarrekening 2020 presenteren we nog de actualisatie van de bestaande risicoprofielen, wel hanteren we de systematiek voor het berekenen van het weerstandsvermogen aan de hand van de Monte Carlo-simulatie. We presenteren nu de TOP 20 risico’s die we in de programmabegroting 2022 verder gaan uitwerken.

Inventarisatie TOP 20 risico’s
In lijn met de organisatie en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weergegeven in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen heeft het college de TOP 20 risico’s bepaald (zie artikel 3.2). Hierin is rekening gehouden met de volgende criteria:

  • Bestaande risico’s in de programmabegroting 2021-2024 en impact hoog;
  • Managementletter en impactanalyse van accountant Deloitte waarin de grondexploitatie als een significant en risicovol proces wordt aangemerkt;
  • Risico’s met een behoorlijke bestuurlijke impact.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29