Home

3. Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en het zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn omdat ze daarvoor de middelen ontvangen. Er is sprake van een overgangstermijn van 10 jaar. In die 10 jaar groeit het gemeentelijke budget en krimpt het regionale budget. Wel blijft er een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid voor een deel van de Beschermd Wonen-voorzieningen. Dit betekent dat gemeenten voor een deel een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en voor een deel een eigen lokale verantwoordelijkheid. In Fryslân hebben alle gemeenten in 2018 een visie opgesteld over deze verantwoordelijkheidsverdeling. Er is vervolgens gezamenlijk een concept regioplan opgesteld.
Uitgangspunten in dit regioplan BW 2022 ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ hebben al een plek gekregen in de inkoopstrategie voor de regionale inkoop BW vanaf 1 januari 2022. Het lokale deel wordt meegenomen in de inkoop van onze eigen Wmo-ondersteuning. Het regioplan is nog een concept omdat de financiële verdeelsleutel voor de gezamenlijk uit te voeren onderdelen nog niet vastgesteld is. Dit gebeurt in de loop van 2021.
De voorlopige cijfers zijn in de decembercirculaire van 2020 voor het eerst bekend gemaakt. De Fryske Marren ontvangt in 2023 € 394.000. Dit loopt op tot ruim € 4 miljoen in 2032.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29