7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Programma 1. Bestuur en organisatie

34. Verkiezingen gemeenteraad

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Nieuw beleid

Incidenteel

n.v.t.

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-25

0

0

0

Algemene toelichting
In maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De organisatie van activiteiten voor het vergroten van aandacht voor de verkiezingen, het organiseren van lijsttrekkersdebatten en het inwerkprogramma voor (nieuwe) raadsleden is een activiteit anders dan de begrotingspost voor Bestuur normaliter dekt. Het organiseren van diverse activiteiten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 draagt bij aan het creëren van betrokkenheid van onze burgers bij het gemeentebestuur.
Het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden draagt bij aan het goed functioneren van de raad als besluitvormend – en controlerend orgaan van de gemeente.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
In het geval van niet-honoreren zullen vanuit de gemeente geen of zeer beperkt activiteiten in de aanloop naar en na afloop van de verkiezingen kunnen worden aangeboden aan de kiezer en de nieuwe gemeenteraad. Een goed verloop van de aanloop naar de verkiezingen en de introductie van de nieuwe raad helpt bij een goede start voor de nieuwe raadsperiode en is basisvoorwaarde voor het goed vormgeven van de democratie.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29