Home

3. Ontwikkelingen

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een aantal nieuwe doelgroepen met de komst van de Participatiewet. Omdat het gaat om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is er gespecialiseerde en langdurige begeleiding nodig om mee te kunnen doen aan de arbeidsmarkt. We zien dat de kosten in de komende jaren daarom stijgen.

De doelgroep die voorheen een Wsw-indicatie kreeg komt nu deels in aanmerking voor beschut werk.
Voor inwoners die daar niet voor in aanmerking komen worden trajecten ingezet met als doel werken met loonkostensubsidie of dagbesteding vanuit Wmo-voorzieningen.

Onder de nieuwe doelgroepen verstaan we verder leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die eerder in aanmerking kwamen voor een Wajong-uitkering. Ook statushouders zijn een bijzondere doelgroep waarvoor een specialistische aanpak nodig is.
Al deze doelgroepen hebben professionele begeleiding nodig. Het is dus nodig om de uitvoering van deze vormen van re-integratie te vernieuwen.
In de ‘position-paper Fryslân-west’ zijn de eerste kaders daarvoor beschreven. Dit document is in 2019 met de raden van de deelnemende gemeenten besproken en vastgesteld. Onze voorkeur gaat er naar uit om dit als Fryslân-West gemeenten gezamenlijk te organiseren. In 2020 is dit verder uitgewerkt, een keuzedocument is in maart 2021/april 2021 aan de raden voorgelegd. De financiële problematiek bij de GR Fryslân-west/Empatec en de corona-crisis hebben hier invloed op. De ontwikkeling is daardoor ook vertraagd.

Als de GR-gemeenteraden allen akkoord zijn met het Keuzedocument, wordt gestart met het uitwerken van een businesscase. Hierin vindt ook de financiële doorrekening plaats voor het Werkleerbedrijf en de verschillende gemeenten. Omdat de uitkomsten daarvan nog niet bekend zijn kwalificeren wij dit als een risico. We gaan er echter vanuit dat het binnen de bestaande budgetten kan worden gerealiseerd. Bij de Perspectiefnota 2022 (meerjarenbegroting 2023-2026) maken we inzichtelijk of er eventueel extra middelen nodig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29