Home

7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Bedragen x € 1.000

Nr.

Niet te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

34

Verkiezingen gemeenteraad

-25

Programma 2 Ruimte

35

Uitvoering klimaatakkoord-capaciteit

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

36

Fietsknelpuntennotitie

-2

-4

-4

-4

36

Fietsknelpuntennotitie

-1

-2

-2

37

Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2

-5

-10

-10

38

Herinrichting 1e deel Jachthavendyk Balk

-6

-12

-12

-12

39

Verbreden toegangsweg SC Joure

-1

-2

-2

-2

40

Omgevingswet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 3 Economie

41

Friese Projectenmachine-projectbudget

-100

-100

-100

-100

42

Strandzone Balk

-5

-10

-10

-10

42

Strandzone Balk

-3

-5

-5

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

43

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"

-80

-120

-120

44

Uitvoering cultuurnota 2022-2025

-50

-50

-50

-50

Programma 5 Sociaal Domein

45

Inkoop leerroutes Wet inburgering 2022

-35

-35

-35

-35

46

Aanpak gezondheidsachterstanden & Kansrijke start

-58

47

Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie

-227

-212

-212

-212

-589

-554

-562

-442

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-163

-120

-120

-

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

-426

-434

-442

-442

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29