7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

35. uitvoering klimaatakkoord-capaciteit

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wens

Structureel

n.v.t.

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Algemene toelichting
Gemeenten hebben een belangrijke rol binnen de energietransitie. Zo heeft de gemeente de regierol in het aardgasvrij maken van de wijken. De eerste stap hierin is de opstelling van het plan van aanpak Transitievisie warmte, dat eind 2021 moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens gaan we over tot de Wijkuitvoeringsplannen waarin wordt opgenomen hoe we stapsgewijs per wijk/ buurt aan de slag gaan en dit ook tot uitvoering brengen. Dit is een zeer intensief traject waarbij keuzes worden gemaakt die direct (financiële) gevolgen hebben voor de inwoners en bedrijven in de wijk/ buurt en de openbare ruimte. Het aardgasvrij maken van de wijken betreft niet alleen ‘energie’. Doordat vaak aanpassingen moeten worden gedaan in de openbare ruimte, is dit ook een geschikt moment voor koppelkansen zoals klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Voor de uitvoering van de Wijkuitvoeringsplannen is voldoende interne capaciteit een vereiste, om zo ook de kennis en de continuïteit te waarborgen in de organisatie.  

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Adviesbureau AEF heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het gaat hierbij om de uitvoeringslasten tussen 2022 en 2030. Hieruit blijkt dat voor een middelgrote gemeente als De Fryske Marren tussen de 17 en 19 fte extra nodig is voor de uitvoering van het klimaatakkoord. De wijkgerichte aanpak om de woningen van het aardgas af te halen brengt de hoogste kosten met zich mee. De inschaling varieert tussen schaal 9 en schaal 11.

Het is van belang om hier tijdig op de anticiperen. Alle Nederlandse gemeenten en provincies gaan de komende tijd mensen werven voor onderwerpen gerelateerd aan het Klimaatakkoord. Het is van belang hierin niet achterop te lopen en tijdig de juiste mensen met de geschikte capaciteit te werven. Indien we hier niet of te laat mee starten hebben we onvoldoende (geschikte) capaciteit om invulling te geven aan onze taken en verantwoordelijkheid binnen de Energietransitie.

Na vaststelling van de Transitievisie warmte (eind 2021) starten we met de wijkuitvoeringsplannen.
Om hier mee aan de slag te gaan hebben voor 2022 aanvullend 3 fte nodig. De rijksvergoeding is maatgevend voor de formatie. Wij wachten de bijdragen van het rijk af of we formatie in kunnen zetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29