Home

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Overzicht Quick Wins

2022

2023

2024

2025

Aanpak multiproblematiek

15

15

15

15

Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

10

15

17

17

Signalering verkeer

10

10

10

10

Bruggen, tunnels en overige kunstwerken

10

10

10

10

Contributies

2

2

2

2

Diepteschouw

25

25

25

25

Dorps- en buurthuizen

30

30

30

30

Gebiedsgerichte aanpak

30

30

30

30

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

20

20

20

20

Innovatief WMO-beleid

90

90

90

90

Kunstzinnige vorming

6

6

6

6

Onkruidbestrijding op verharding

10

10

10

10

Openbaar groen wijkbeheer

17

17

17

17

Preventief jeugdbeleid

26

26

26

26

Sport en bewegen

11

11

11

11

Sportsubsidies

2

2

2

2

SPUK regeling

100

100

100

100

Subsidies inwoners

147

147

147

147

Vrijwilligers en Mantelzorg

22

22

22

22

Welzijnswerk

50

50

50

50

Zwerfdieren

15

15

15

15

Totaal Quick wins

647

652

654

654

Bedragen x € 1.000

Actualisatie bezuinigingspotentieel 2019

2022

2023

2024

2025

Aankoop bureaustoelen

5

5

5

5

Prioriteren gemeentelijke milieutaken

26

26

26

26

Hoek Hollewei Gaestwei

2

2

2

2

Driesprong Huisterheide

12

12

12

12

Kleine pontjes

15

15

15

15

Geluidsscherm Haskerveldweg Joure

4

4

4

4

Totaal actualisatie bezuinigingspotentieel 2019

63

63

63

63

Bedragen x € 1.000

Actualisatie gehonoreerde aanmeldingen Kadernota 2019 en Crisisnota 2020

2022

2023

2024

2025

Kadernota 2019

9

Verlengen rondweg Spaans Babcock Balk

52

52

52

52

10

Herinrichting Meerweg-Tsjamkedykje Balk

12

12

12

12

11

Aanpassing Zeedijk-Sluisweg

23

23

23

23

29

Aanschaf veeg- en zuigmachine

15

15

15

15

51

Jubileum 30 jr. stedenband Medias Roemenië*

15

53

Planvorming herinrichting Geert Knolweg*

125

54

Cultuurhistorisch raamwerk dorpen*

75

Crisisnota 2020

14

Teernstrabrug Balk*

22

19

Huur lokalen Brede School Joure Zuid t.b.v. taalklas

14

14

14

14

Totaal actualisatie gehonoreerde aanmeldingen

353

115

115

115

Waarvan: ten gunste van de algemene reserve (incidenteel)*

237

-

-

-

Waarvan: ten gunste van de exploitatie (structureel)

115

115

115

115

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29