Home

3. Ontwikkelingen

Snelheid waarmee de transformatie van zorg en ondersteuning verloopt. Afhankelijkheid door samenwerking met overige Friese gemeenten en zorgaanbieders.
Sinds 1 januari 2018 werken we voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp met resultaatgerichte inkoop. Invoering van een dergelijke grote verandering gaat gepaard met aanloop vraagstukken op verschillende niveaus: eigen gemeente, Fryske gemeenten, Sociaal Domein Fryslân (SDF) en zorgaanbieders.
Om mogelijke (financiële) risico’s te ondervangen zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • het provinciaal volgen van de transformatie en de invulling daarvan door zorgaanbieders:
  • centraal via het contractmanagement van SDF en op basis van de adviezen van de ingestelde taskforce jeugd.
 • als gemeente volgen van de transformatie en de invulling daarvan door zorgaanbieders:
  • gesprekken met regionale zorgaanbieders;
  • controle en naleving op een juiste uitvoering van administratieve processen op basis van de gemaakte contractuele afspraken;
  • het aanspreken op verantwoordelijkheden via provinciaal contractmanagement;
  • sturen op beoogd inhoudelijk resultaat door het sociaal wijkteam;
  • het beheersen van de kostenontwikkeling door continue monitoring.

Recentelijk is er een begin gemaakt met het opstarten van de inkoop 2022. Vertrekpunt hierbij zijn de uitgangspunten van de inkoop 2018 aangevuld met de in de afgelopen periode opgedane ervaringen en gedane aanpassingen.

Open einde regeling
De gemeente heeft de wettelijke verplichting om indien nodig jeugdhulp adequaat en tijdig te verstrekken. Een tweede kenmerk van jeugdhulp is de brede spreiding in kosten variërend van € 500 tot € 150.000 per jaar per kind. Beiden zorgen voor een financieel risico. Een financieel risico dat we niet kunnen voorkomen maar wel tijdig inzichtelijk kunnen maken. Hiervoor zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Opstellen en bespreken van (maand-) rapportages en plannen van verbeteracties met budgethouder, teammanager en sociaal wijkteam;
 • Teamanalyses om inzicht en beheersing van de kosten te krijgen;
 • Incidentele, themagerichte, onderzoeken.  

Nader landelijk onderzoek
Met deze maatregelen beheersen we de risico’s steeds beter. De risico’s zijn daarmee niet weg. Dit heeft te maken met de dynamiek van het ontwikkelingsproces. Het blijft lastig om met name de financiële risico’s in beeld te krijgen en te beheersen. Dit is niet alleen een gemeentelijk probleem. Ook landelijk heeft dit de nodige aandacht. Specifiek onderzoek vindt nu plaats naar de kostenontwikkeling van de jeugdhulp. Het onderzoek is in december 2020 afgerond. Vastgesteld is dat gemeenten tussen de € 1,6 en € 18 miljard
te kort komen op het dossier Jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor het gesprek tussen de VNG en het nieuw te vormen kabinet.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29