Home

3. Ontwikkelingen

De raad heeft in 2019 met de aangenomen VNG-motie gewezen op en gesteld dat ‘wie bepaalt betaalt’. Vooralsnog is aanvullend gebruik van Wmo-voorzieningen en de indirecte kosten nog niet gecompenseerd door het Rijk. De minister wacht de uitkomsten uit een landelijke monitor af. In het voorjaar van 2021 verwachten wij dat de eerste conclusies getrokken kunnen worden over het effect dat het abonnementstarief heeft op het gebruik van Wmo-voorzieningen naast de groei ten gevolge van demografische gegevens en verzwaring van de benodigde zorg. Dit is een autonome ontwikkeling, waarbij de gemeente nauwelijks invloed heeft op de extra uitgaven door het ‘open-einde’ karakter van de Wmo. We verwachten hier in de meicirculaire 2021 meer duidelijkheid over. Zolang er nog geen duidelijkheid is heeft de provincie aangegeven dat we hiervoor geen stelpost (€ 1 miljoen) mogen opnemen in het financieel meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29