Home

3. Ontwikkelingen

De aandacht voor een duurzame economie en duurzame toepassingen en oplossingen is de afgelopen periode flink toegenomen. Daarnaast hebben we onze verantwoordelijkheid en taken binnen het Klimaatakkoord. Een ontwikkeling die we toejuichen en waar we onze rol in pakken.

We faciliteren initiatieven, werken veel samen met de dorpen, zijn in gesprek met diverse initiatiefnemers voor uiteenlopende projecten en nemen actief deel aan de Regionale Energiestrategie. We werken aan de Transitievisie warmte waarbij we per wijk aangeven wanneer de overstap wordt gemaakt naar aardgasvrij. Hierbij staat voorop dat dit betaalbaar moet zijn voor alle inwoners en in het bijzonder inwoners met een smalle beurs. Al jaren zijn we bezig met de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad door middel van Tûk Wenjen. Hiervoor hebben we bij een eerdere kadernota middelen beschikbaar gekregen. We verwachten dat we komend jaar nog voldoende middelen hebben om dit project voort te zetten. Volgend jaar echter, zal er een aanvraag worden gedaan voor de voortzetting van Tûk Wenjen.

Als gemeente zijn we gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder. Om dit certificaat te behouden moeten we stappen nemen om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Een aanzienlijk gedeelte van de totale CO2-uitstoot binnen onze organisatie wordt veroorzaakt door de zakelijke ritten van medewerkers. In 2021 onderzoeken wij hoe deze zakelijk gereden kilometers op een duurzamere manier kunnen worden verreden. De uitkomsten van de hiertoe gehouden enquête worden in een memo verwerkt en bieden de basis voor een verdere proef.

In 2020 is het beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren vastgesteld. Hierin is opgenomen wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente op het gebied van zonnevelden. De gemeente vindt het van belang dat de dakpotentie maximaal benut wordt voor de opwekking van zonne-energie. Om dit te realiseren is het van belang dat er een stimuleringsprogramma vanuit de gemeente wordt opgezet. Gezien de omvang van de gemeente hebben we voor de realisatie hiervan aanvullende middelen nodig. Om de benodigde middelen inzichtelijk te maken stellen we een plan van aanpak op. Gezien de opgave op het gebied van de energietransitie pakken we de realisatie zodra dat mogelijk is op.

Er is onderzoek gedaan naar de fors noodzakelijke uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen door adviesbureau AEF. Hieruit blijkt dat ook voor onze gemeente een substantiële hoeveelheid capaciteit en middelen nodig is. De aanvraag bij deze perspectiefnota is een eerste aanzet. Bij de perspectiefnota 2023 komt hier een vervolg op.

We ronden de herijking van het programma duurzaamheid af, waarin we onze ambities SMART formuleren en onze deelprojecten afbakenen. Dit uiteraard afgestemd op de beschikbare middelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29