Home

5. Financieel meerjarenperspectief

In de perspectiefnota 2021 is een bezuinigingstaakstelling van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2023 opgenomen. Bij de perspectiefnota 2022 wordt voor ruim € 1 miljoen structurele besparingen/bezuinigingen zonder beleidsaanpassingen voorgesteld. De eventuele invulling van het restant van de bezuinigingstaakstelling kan bij de perspectiefnota 2023 worden meegenomen.

Bedragen x € 1.000

Totalen structurele besparingen/bezuinigingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Quick wins

647

652

654

654

Actualisatie bezuinigingspotentieel KN 2019

63

63

63

63

Actualisatie gehonoreerde aanmeldingen KN 2019 en CN 2020

115

115

115

115

Totaal

825

830

832

832

Een nadere specificatie van bovengenoemde besparings-/bezuinigingsonderdelen presenteren we in bijlage 3.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29