Bijlagen

Amendementen

Blikken Skuorre

AMENDEMENT

Nummer :
Titel :   Amendement Herbestemming Blikken Skuorre Sloten.
Agendapunt :   5D (5 juli), 3D/5B (7 juli)
Onderwerp :   Perspectiefnota

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen op 5 juli en 7 juli 2021

Constaterende dat:

 • In Sloten de Van der Walstichting een pand heeft aangekocht, in de volksmond bekend onder de naam “de Blikken Skuorre”;
 • Dit pand, een voormalig pakhuis aan de Baanweg, zich bevindt in het deel van Sloten dat beschermd stadsgezicht is;
 • Het pand ernstig achterstallig onderhoud heeft en al geruime tijd zorgt voor een trieste aanblik;
 • De Van der Walstichting samen met de Stichting Vrienden van Sloten en Stadsbelang een plan heeft gemaakt om dit pand te behouden door realisatie van twee appartementen;
 • Uit een door de stichting DBF en bureau Haarsma uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek gebleken is dat de realisatie van twee appartementen een prima invulling is voor het pand;
 • Door deze invulling een ‘rotte kies’ in Sloten verdwijnt en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd;
 • Er de afgelopen 20 jaar geen woningbouw heeft plaatsgevonden in Sloten;
 • Jongeren in Sloten moeilijk aan woonruimte kunnen komen;
 • De totale investering € 300.000,- is;
 • De mienskip uit Sloten, de Van der Walstichting, de Stichting Vrienden van Sloten en het restauratiefonds
 • Van der Walstichting, gezamenlijk een bijdrage leveren van € 235.000,-;
 • Het Iepen Mienkipfûns onder de voorwaarde dat de gemeentelijke overheid ook een bijdrage levert, een bijdrage van € 35.000,- wil leveren;

Is van mening dat:

 • Voorstellen uit de mienskip door de gemeente met een positieve grondhouding tegemoet wordt getreden;
 • Dit een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in Sloten;
 • Er hiermee betaalbare appartementen aangeboden kunnen worden aan jongeren;
 • Hiermee tegelijkertijd een ‘rotte kies’ uit het beschermd stadsgezicht van Sloten verdwijnt.

Besluit:
Een eenmalige subsidie van max. € 35.000,- te verstrekken voor de verbouw van de ‘Blikken Skuorre’ te Sloten;
Daarvoor de dekking te halen uit de Algemene Reserve;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam :   Roel Roelevink
Fractie :   CDA
Handtekening :   ……………………………

Naam :   Chris van Hes
Fractie :   FNP
Handtekening :   ………………………….

Naam :   Sytze Holtrop
Fractie :   ChrU
Handtekening :   …………………………..

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29