Home

3. Ontwikkelingen

De financiële positie van de gemeenten komen steeds meer onder druk te staan. Gemeenten moesten vaak vergaande maatregelen nemen om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. Het door het Rijk en VNG ingestelde onderzoek is inmiddels afgerond.  Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek jeugdzorg, de ontwikkelingen van het gemeentelijke beleid en de besluitvorming van het volgende kabinet zal de situatie in 2023 en volgende jaren duidelijk worden. In het financieel meerjarenperspectief is vanaf 2023 een stelpost rijksmiddelen jeugdzorg opgenomen van € 746.000 structureel. De provincie heeft aangegeven dat we deze stelpost kunnen handhaven.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29