Home

5. Financieel meerjarenperspectief

Hier wordt met betrekking tot de voorgestelde aanmeldingen voor beleid inzicht gegeven in de effecten voor de algemene reserve en de exploitatie (zie voor de algemene reserve ook paragraaf 5.6).
De toelichtingen op deze voorgestelde aanmeldingen/activiteiten zijn terug te vinden in de programma’s.

Totaal aanmeldingen per programma
Alle individuele gehonoreerde aanmeldingen zijn weergegeven in het beleidsinhoudelijke deel van deze perspectiefnota (zie hoofdstuk 5). Hieronder een totaaloverzicht per programma.

Bedragen x € 1.000

Totalen aanmeldingen per programma

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

-343

-321

-358

-395

Programma 2 Ruimte

-295

-525

-511

-516

Programma 3 Economie

-92

-92

-92

-92

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

-291

-220

-249

-249

Programma 5 Sociaal Domein

-497

-244

-88

-81

Totaal

-1.518

-1.402

-1.298

-1.333

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-736

-320

-21

-

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

-782

-1.082

-1.277

-1.333

Een deel van de aanmeldingen heeft betrekking op verbonden partijen. Onderstaand een overzicht van deze autonome en wettelijke aanmeldingen.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Aanmeldingen verbonden partijen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

4.

Veiligheidsregio Fryslân

-119

-57

-94

-131

Programma 2 Ruimte

19.

Ontwikkelingen FUMO

-75

-75

-75

-75

Programma 5 Sociaal Domein

29.

Bijdrage sociale werkvoorziening

-102

-94

-88

-81

Totaal

-296

-226

-257

-287

Voor de aanmeldingen ten laste van de algemene reserve ramen we rentelasten in de exploitatie.
We hanteren 1% voor nieuwe investeringen. Dit levert de volgende reeks voor de exploitatie op:

Bedragen x € 1.000

Rentelasten aanmeldingen t.l.v. Algemene Reserve

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Rentelasten aanmeldingen t.l.v. algemene reserve

-7

-11

-11

-11

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29