Home

5. Financieel meerjarenperspectief

In deze paragraaf geven we een overzicht van de algemene reserve van De Fryske Marren. De algemene reserve bestaat uit de vrije algemene reserve en de reserves weerstandsvermogen.

De raad heeft 18 december 2019 de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019-2022 vastgesteld. In deze nieuwe nota is een gewijzigde berekeningssystematiek van het benodigde weerstandsvermogen gepresenteerd volgens de zogenaamde Monte Carlo simulatietechniek. Deze is algemeen geaccepteerd in zowel de profit als de non-profit sector. Voorheen hielden we geen rekening met een zogenaamde “zekerheidsfactor”. Het is niet reëel te veronderstellen dat risico’s zich in de volle omvang en op hetzelfde moment voordoen. Deze risicosimulatie voeren we bij iedere actualisering opnieuw uit.
Een zekerheidspercentage van 90% hanteren veel gemeenten. In hoofdstuk 4 van deze perspectiefnota is de top 20 van risico’s weergegeven. Op basis van het genoemde percentage en de inventarisatie van de top 20 risico’s is een benodigd weerstandsvermogen berekend van afgerond € 8,3 miljoen. De ratio van 1,1 (dat wil zeggen stand algemene reserve eind 2025 € 8.843.000 gedeeld door € 8.300.000 benodigd weerstandsvermogen) valt in 2025 binnen de kwalificatie ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 en is daarmee voldoende.

Hieronder volgt een overzicht van de algemene reserve:

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling Algemene reserve

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Algemene reserve (stand per 1/1)

12.549

9.238

8.695

8.843

Stortingen:

Resultaatsbestemming jaarrekening 2020

Vrijval kredieten onderhanden werk

Herstelplan algemene reserve

450

200

200

Compensatieregelingen december- en maartcirculaire

Besparingen/bezuinigingen

237

Bestaand beleid

600

800

2.000

Totaal stortingen

1.287

1.000

2.200

-

Onttrekkingen:

Bestaand beleid

-3.862

-1.025

-1.731

Verrekeningen meerjarenperspectief Perspectiefnota 2022

-198

-300

Totaal onttrekkingen

-3.862

-1.223

-2.031

-

Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR:

Honoreren

-736

-320

-21

-

Aanmeldingen ten laste van de AR tgv OHW

-736

-320

-21

-

Stand per 31/12

9.238

8.695

8.843

8.843

Mutaties algemene reserve - stortingen
De reserve mutaties tot en met de perspectiefnota 2021 zijn weergegeven onder het kopje bestaand beleid. Verder is bij de perspectiefnota 2021 een herstelplan algemene reserve ingevoerd ter versterking van de reservepositie om tegenvallers op te vangen. Onderdeel van dit herstelplan was het opnemen van toekomstige tussentijdse winstnemingen grondexploitatie in de algemene reserve meerjarig op te nemen. De grondexploitatie heeft een belangrijk aandeel in het jaarrekeningresultaat. Voorzichtigheidshalve wordt nu 50% van de te verwachten tussentijdse winstnemingen meegenomen. Dit is afgestemd met onze accountant en de provincie als toezichthouder. Tenslotte wordt vanuit de actualisatie van de gehonoreerde aanmeldingen kadernota 2019 en crisisnota 2020 een besparing van € 237.000 voorgesteld.

Claims/onttrekkingen aan de algemene reserve zetten we apart in een bestemmingsreserve om zo duidelijk in beeld te hebben wat de algemene reserve van De Fryske Marren is.
Een specificatie van de verrekening tussen de reserve onderhanden werk en de algemene reserve is verwerkt in bijlage 1 reserves en voorzieningen.

Mutaties algemene reserve – onttrekkingen
Ook de reserve mutaties tot en met de perspectiefnota 2021 zijn op dezelfde wijze gerubriceerd als de stortingen. Het onttrekken van € 0,2 miljoen in jaarschijf 2023 en € 0,3 miljoen in 2024 in deze perspectiefnota is nodig om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Zie ook paragraaf opbouw financieel perspectief.

Mutaties algemene reserve – aanmeldingen
Tot slot hebben we in het overzicht van de algemene reserve de aanmeldingen verwerkt, zoals opgenomen in het overzicht totaal aanmeldingen per programma (zie hoofdstuk 6). Dit is het totaalbedrag van de aanmeldingen, die ten laste van de algemene reserve komen.

Wanneer we dan kijken naar de totale algemene reserve, geeft dit het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000

Algemene reserves

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Vrije algemene reserve

938

395

543

543

Weerstandsvermogen

8.300

8.300

8.300

8.300

Totaal overzicht algemene reserves

9.238

8.695

8.843

8.843

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29