Home

3. Ontwikkelingen

Op 3 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Ook hebben op diezelfde dag de colleges van B&W van de zeven Veenweidegemeenten het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 voor kennisgeving aangenomen, een zienswijze op het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 ingediend en het programma en de zienswijze toegezonden aan de gemeenteraden voor inspraak.
De colleges van de Veenweidegemeenten hebben er voor gekozen actief de Raden op deze manier bij het Veenweideprogramma te betrekken, omdat de Raden – anders dan Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur – nog niet waren betrokken bij het opstellen van het Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030. In de zienswijze die door de gemeenteraden is vastgesteld is aangegeven, dat het opstellen van het Veenweideprogramma 2021-2030 primair een verantwoordelijkheid is van de provincie en het Wetterskip Fryslân. Tevens is aangegeven dat de gemeenten en gemeenteraden een gelijkwaardige positie dienen te krijgen in het Veenweideprogramma 2021-2030 en de wens uitgesproken, om zoveel mogelijk invulling te geven aan het principe van één overheid.

In het Bestuurlijk Overleg Veenweidegemeenten is ervoor gekozen om het Veenweideprogramma 2021-2030 door GS en het DB in maart vaststellen en vervolgens PS en het AB te laten vaststellen. Daarna het Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen als gemeenten (B&W en raad).

Op 30 maart 2021 zal het Veenweideprogramma 2021-2030 worden vastgesteld in GS en het DB. Vervolgens is besluitvorming voorzien eind mei in PS en AB. Ook is de intentie dat er – gelijk de behandeling indertijd van de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse Veenweide – een gezamenlijke beeldvormende commissievergadering plaatsvindt van PS en AB.
Voor de gemeenten betekent dit dat vaststelling van het Veenweideprogramma door de colleges wordt voorzien voor het zomerreces en dat het na het reces wordt aangeboden aan de zeven gemeenteraden.
Na definitieve vaststelling zullen de drie overheden in besluitvorming rondom het Veenweideprogramma 2021-2030 gelijk optrekken.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29