Home

6. Gehonoreerde aanmeldingen

Bedragen x € 1.000

Nr.

Gehonoreerde aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1

Programma Ondertiteling Frysk gemeenteraad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2

Omzetting tijdelijke formatie adviseur sociaal domein

-83

-83

-83

-83

3

Inkoop professionalisering

-141

-141

-141

-141

4

Veiligheidsregio Fryslân

-119

-57

-94

-131

5

Aanschaf mobiele telefoons

-40

-40

-40

Programma 2 Ruimte

6

Vervangen oeverconstructies vaarwegen

-8

-16

-16

-16

7

Arbowet en VCA

-45

-45

-45

8

Areaaluitbreiding openbare verlichting

-1

-11

-11

-11

9

Areaaluitbreiding groen (structureel reeds toegekend)

-16

-16

-16

9

Areaaluitbreiding groen (nieuwe uitbreiding)

-36

-36

-36

-36

10

Grootschalig onderhoud pont Langweer

-60

11

Keuringen NEN 3140 en HP04 (PFAS)

-25

-25

-25

12

Onderhoud stranden

-50

-50

-50

13

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

-50

-50

-50

14

Vervangen kleine houten bruggen 2022

-3

-5

-5

-5

14

Vervangen kleine houten bruggen 2023

-3

-5

-5

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting baten

1

3

4

4

16

Areaaluitbreiding wegen

-71

-71

-71

-71

17

Rehabilitatie wegen

-32

-65

-65

-65

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

-30

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer technische installatie

-2

-4

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer

-3

-6

19

Ontwikkelingen FUMO

-75

-75

-75

-75

Programma 3 Economie

20

Ondersteuning evenementen

-42

-42

-42

-42

21

Friese Projectmachine-deelname

-50

-50

-50

-50

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

22

Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

-10

-19

-19

-19

23

Areaaluitbreiding binnensport voorzieningen

-25

-25

-25

24

Onderwijshuisvesting 2022 structureel

-36

-184

-205

24

Onderwijshuisvesting 2022 incidenteel

-281

-140

-21

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord

-30

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord baten vanuit Rijk

30

26

Brûsplak Joure

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

27

Huisvesting verenigingen Balk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

28

Realisatie sportpark VV Renado en VVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 5 Sociaal Domein

29

Bijdrage sociale werkvoorziening

-102

-94

-88

-81

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022

-370

-370

-370

-370

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 baten rijk

370

370

370

370

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering baten rijk

-148

-163

-163

-163

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering wettelijke taak

148

163

163

163

32

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie

-150

-150

33

Formatie beleid Sociaal Domein

-245

Totaal te honoreren

-1.518

-1.402

-1.298

-1.333

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-736

-320

-21

-

Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel)

-782

-1.082

-1.277

-1.333

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29