6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

7. Arbowet en VCA

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wettelijke taak

Structureel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

0

-45

-45

-45

Algemene toelichting
Ook aangevraagd in perspectiefnota 2021. Voor 2 jaar gehonoreerd. Aanvraag is structureel, deze aanvraag is voor na 2023 en verder.

Arbowet in het kort
Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche.

Arbowet en risico- inventarisatie
In kader van Arbowet is er een risico-inventarisatie uitgevoerd bij de buitendienst van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een lijst met uit te voeren maatregelen. Inmiddels zijn de meeste van deze maatregelen uitgevoerd. Van de werkplek inspectie komen jaarlijks gebreken naar voren, waarop maatregelen moeten worden getroffen.

VCA gecertificeerde gemeente
De gemeentelijke buitendienst is nu al twee jaar VCA gecertificeerd. Dit is ingevoerd om bewustwording bij de medewerkers en bedrijven te creëren omtrent het veilig werken.

Vervolg en kosten
Om te kunnen blijven voldoen aan het gezond en veilig werken is het noodzakelijk dat de medewerkers herhaling opleidingen blijven volgen en nieuwe collega’s de benodigde opleidingen volgen. Materieel moet met regelmaat gekeurd worden. Er moet jaarlijks een audit plaatsvinden. En er moet met regelmaat een “toolboxmeeting” (kort periodiek werkoverleg over het veilig werken) worden gehouden. Om bovenstaande te kunnen blijven doen is er een structureel budget nodig de maatregelen uit de werkplekinspecties en de VCA certificering. Structureel is hier € 45.000 voor nodig.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
De gemeente loopt een verhoogd risico op persoonlijk letsel van medewerkers of inhuur personeel.
Dit kan mogelijk leiden tot claims.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29