Home

5. Financieel meerjarenperspectief

In de perspectiefnota 2021 (pagina 13) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2024. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2022:

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Saldi perspectiefnota 2021 - 2024

233

291

399

199

Deze saldi gepresenteerd in de perspectiefnota 2021 hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2022. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds, structurele mutaties najaarsrapportage en dergelijke. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in, evenals op ontwikkelingen bestaand beleid en gehonoreerde perspectiefnota-aanmeldingen. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2022:

Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Saldi perspectiefnota 2022 -2025

586

114

120

568

Opbouw financieel meerjarenperspectief
Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2021 er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Opbouw financieel perspectief

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Perspectiefnota 2021 - 2024

233

291

399

199

Amendement perspectiefnota 2021 - 2024

3

-143

-113

12

Autonome mutaties

419

968

932

1.811

Mutaties bestaand beleid

-105

-105

-105

-105

Eenmalige mutaties

-

-

-

-

Onttrekkingen en stortingen AR n.a.v. eenmalige mutaties

-

-

-

-

Saldi meerjarenperspectief excl. Aanmeldingen

550

1.011

1.113

1.917

Voorgestelde aanmeldingen

-782

-1.082

-1.277

-1.333

Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR

-736

-320

-21

-

Voorgestelde aanmeldingen dekking AR

736

320

21

-

Rentelasten aanmeldingen t.l.v. AR

-7

-11

-11

-11

Saldi meerjarenperspectief incl. Aanmeldingen

-239

-82

-175

573

Voorgestelde besparingen/bezuinigingen

825

830

832

832

Bezuinigingstaakstelling

-1.500

-1.500

-1.500

Nog in te vullen bezuinigingstaakstelling

670

668

668

Onttrekken ten laste van algemene reserve

198

300

Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve

-2

-5

-5

Saldi Perspectiefnota 2022-2025

586

114

120

568

De saldi in de perspectiefnota 2022 voldoen aan de financiële verordening. De begrotingsruimte in jaarschijf 2025 bedraagt € 568.000.
Het financieel perspectief wordt als volgt opgebouwd en verder toegelicht:

  1. Amendement perspectiefnota 2021-2024
  2. Autonome mutaties
  3. Mutaties bestaand beleid
  4. Voorgestelde aanmeldingen
  5. Voorgestelde besparingen/bezuinigingen
  6. Algemene reserve
  7. Liquiditeitenplanning

Ontwikkelingen meerjarenperspectief
In deze paragraaf ziet u de ontwikkelingen met betrekking tot het meerjarenperspectief.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29