6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 5. Sociaal domein

Hoofddoelstelling
Alle inwoners van De Fryske Marren doen mee en kunnen zich maximaal ontplooien.

Het programma sociaal domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het programma richt zich daarbij op organisaties, diensten en voorzieningen die inwoners ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het ‘meedoen’) in de maatschappij bevorderen. Het gaat hierbij om welzijn, re-integratie, zorg en ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en opvoeding. Ook inburgering, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het sociaal activeren van inwoners zijn onderdeel van dit programma. Als gemeente spelen we een sleutelrol in het leven van vooral kwetsbare inwoners.

Het sociaal domein heeft ook een nadrukkelijke verbinding met aanverwante taken zoals onderwijs, leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer, sport en cultuur ondergebracht in programma 4.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 5 Sociaal Domein

29

Bijdrage sociale werkvoorziening

-102

-94

-88

-81

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022

-370

-370

-370

-370

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 baten rijk

370

370

370

370

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering baten rijk

-148

-163

-163

-163

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering wettelijke taak

148

163

163

163

32

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie

-150

-150

33

Formatie beleid Sociaal Domein

-245

Totaal

-497

-244

-88

-81

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-395

-150

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-102

-94

-88

-81

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29