Home

3. Ontwikkelingen

De voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds voor alle gemeenten zijn recent gepubliceerd. De herijking leek positief uit te pakken voor onze gemeente. Het besluit over het nieuwe verdeelstelsel wordt echter aan het nieuwe kabinet overgelaten. De minister van BZK heeft de invoerdatum met een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023 en geeft daarbij als reden aan dat dit is vanwege de huidige financiële positie van de gemeenten, waaronder de tekorten bij de jeugdzorg. Daarover moet eerst duidelijkheid komen en die komt pas bij de kabinetsformatie. Dan wordt er besloten of er structureel geld bijkomt voor de gemeenten. Hiermee legt de minister – conform de wens van de VNG - expliciet een koppeling tussen extra geld voor de gemeenten (de koek moet groter!) en de herverdeling van het gemeentefonds.
Bij de perspectiefnota 2021 was voor de herijking gemeentefonds rekening gehouden met een nadeel van € 0,5 miljoen in 2022 en van € 1,0 miljoen in 2023 en verdere jaren. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen is deze negatieve stelpost bij de perspectiefnota 2022 uit het financieel perspectief gehaald. Gezien de grote onzekerheid over de definitieve uitkomsten herijking gemeentefonds is in deze perspectiefnota 2022 geen rekening gehouden met eventuele extra inkomsten vanuit de nieuwe verdeling gemeentefonds.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29