6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 2. Ruimte

Hoofddoelstelling
Een dynamische, duurzame, ontwikkelingsgerichte en veilige woon-, werk- en recreatiegemeente met behoud en versterking van bestaande (omgevings-)kwaliteiten, een gemeente die bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en recreanten.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 2 Ruimte

6

Vervangen oeverconstructies vaarwegen

-8

-16

-16

-16

7

Arbowet en VCA

-45

-45

-45

8

Areaaluitbreiding openbare verlichting

-1

-11

-11

-11

9

Areaaluitbreiding groen (structureel reeds toegekend)

-16

-16

-16

9

Areaaluitbreiding groen (nieuwe uitbreiding)

-36

-36

-36

-36

10

Grootschalig onderhoud pont Langweer

-60

11

Keuringen NEN 3140 en HP04 (PFAS)

-25

-25

-25

12

Onderhoud stranden

-50

-50

-50

13

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

-50

-50

-50

14

Vervangen kleine houten bruggen 2022

-3

-5

-5

-5

14

Vervangen kleine houten bruggen 2023

-3

-5

-5

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting baten

1

3

4

4

16

Areaaluitbreiding wegen

-71

-71

-71

-71

17

Rehabilitatie wegen

-32

-65

-65

-65

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

-30

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer technische installatie

-2

-4

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer

-3

-6

19

Ontwikkelingen FUMO

-75

-75

-75

-75

Totaal

-295

-525

-511

-516

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-60

-30

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-235

-495

-511

-516

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29