Home

5. Financieel meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief zijn de volgende autonome ontwikkelingen opgenomen:

Nr.

Autonome mutaties

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

a.

Algemene uitkering (decembercirculaire 2020)

-16

-15

-16

2.022

b.

Stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’

-746

-746

-746

b.

Stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’

746

746

746

c.

Herverdeling gemeentefonds

500

1.000

1.000

1.000

d.

Belastingen

-79

-126

-175

113

e.

Vrijval kapitaallasten

8

172

364

446

f.

Loon- en prijscompensatie

528

528

528

528

g.

Dekking stelpost loon- en prijscompensatie

-528

-528

-528

-528

h.

Dotatie stelpost loon- en prijscompensatie

6

-63

-241

-1.770

Saldi Autonome mutaties

419

968

932

1.811

Ad a. Algemene uitkering
In december vorig jaar bent u geïnformeerd over de uitwerking van de septembercirculaire 2020. In de advisering van de septembercirculaire 2020 zijn de wijzigingen ten opzichte van de meicirculaire 2020 verwerkt van 2021 tot en met 2024. De stijging van het accres in 2025 uit de septembercirculaire 2020 en het actualiseren van de maatstaven (dat wil zeggen aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden en dergelijke) per 1 januari 2021 zijn nu verwerkt in de voorliggende perspectiefnota. De decembercirculaire 2020 bevat geen structurele gevolgen ten opzichte van de septembercirculaire 2020. De circulaire beschrijft voornamelijk de afronding van 2020 (zie jaarrekening 2020) en geeft verder geen inzicht in verwachte wijzigingen van het accres. De wijzigingen worden pas in de meicirculaire 2021 meegenomen. Hierover zullen wij u afzonderlijk informeren.

Ad b. Stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’
Voor een toelichting op deze stelpost wordt verwezen naar onderdeel 3.4 van hoofdstuk 3 paragraaf ontwikkelingen.

Ad c. Herverdeling gemeentefonds
Op basis van twee onderzoeksrapporten over het nieuwe verdeelstelsel van het gemeentefonds, die in juni 2020 door de minister van Binnenlandse Zaken zijn gepresenteerd, is bij de perspectiefnota 2021 rekening gehouden met een nadeel van € 0,5 miljoen in 2022 en van € 1,0 miljoen in 2023 en verdere jaren.  Inmiddels is duidelijk geworden dat de invoering van de herverdeling gemeentefonds een jaar later, in 2023, zal plaatsvinden. In februari 2021 zijn voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds voor alle gemeenten gepubliceerd. De herijking leek positief uit te pakken voor onze gemeente.
Op basis van deze signalen komt de negatieve stelpost te vervallen.

Ad d. Belastingen
De verhoging OZB is gebaseerd op de inflatie en loonkostenontwikkeling. Dit betekent een verhoging van 1,4 % in 2022, 1,6% in 2023 en 2024 en 1,8% in 2025. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt u de voorstellen voor de tarieven 2022.

Ad e. Vrijval kapitaallasten
Elk jaar wordt de vrijval aan kapitaallasten (afschrijving en rente) berekend en toegevoegd aan het meerjarenperspectief.

Ad f./g./h. Loon- en prijscompensatie
In onze begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor loon- en prijscompensatie (zie ook hoofdstuk 1 kaders). Jaarlijks worden de budgetten waarop concrete prijsstijgingen van toepassing zijn (op basis van contracten en dergelijke) in kaart gebracht en verhoogd ten laste van deze stelpost.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29