7. Niet gehonoreerde aanmeldingen

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

43. Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wens

Incidenteel

n.v.t.

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-80

-120

-120

0

Algemene toelichting
De raad stelt dit jaar de beleidsnotitie sport en bewegen “Scoren door samenspel” vast. Deze notitie is gemaakt om de volgende redenen.

  • De raad verzocht in oktober 2017 het college om te gaan werken aan een integraal sport beleid naar aanleiding van de aanbeveling uit het Rapport Rekenkameronderzoek - Financiële ondersteuning van reguliere sportbeoefening in De Fryske Marren (2017).
  • In november 2017 heeft de meerderheid van de raad ingestemd met een amendement inzake een integrale sportnota. De raad wil een integrale sportnota bespreken waarin alle facetten van sportbeoefening in de gemeente zijn ondergebracht met de betekenis van sport als doel en sport als middel. Daarnaast wil de raad dat de verenigingen vanaf het eerste moment meegenomen worden. Ook moet de notitie voorstellen bevatten voor invulling van de bezuinigingsopdracht op beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties zodat alsnog een integrale afweging gemaakt kan worden.

Op 11 juli 2019 heeft de raad de startnotitie “Op weg naar sport- en beweegbeleid gemeente De Fryske Marren vastgesteld”. Deze startnotitie was het vervolg op een door de raad gehouden Sportcarrousel met sportverenigingen en een raadsworkshop “Sportnota”. Met het vaststellen van de startnotitie maakte de raad duidelijk wat haar verwachtingen waren. Vervolgens is gestart met een interactieve en integrale beleidsvorming met sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, inwoners en diverse gemeentelijke beleidsadviseurs.

Met de nu voorliggende concept beleidsnotitie sport en bewegen “Scoren door samenspel” streven wij naar “ een vitale en gezonde samenleving waarin sporten en bewegen het nieuwe normaal zijn ”.
De notitie bestaat uit zes inhoudelijke opgaven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er de financiële paragraaf.

  • In het 1 e deel wordt beschreven op welke wijze de maatschappelijke impact van sporten en bewegen als doel en als middel nog verder vergroot kan worden.
  • In het 2 e deel wordt beschreven wat nodig is om sport- en beweegsector te versterken zodat de positieve effecten nog verder vergroot kunnen worden.
  • In het 3 e deel worden de bezuinigingskeuzes voorgelegd die nog gemaakt moeten worden .

Met de vaststelling van de beleidsnotie wordt niet alleen duidelijk op welke wijze de nog openstaande bezuiniging op beheer wordt gerealiseerd. Ook wordt duidelijk welke middelen nodig zijn om de komende jaren de zes inhoudelijke opgaven uit de notitie te kunnen uitvoeren. Voor 2022 is dit € 80.000 voor 2023 en 2024 € 120.000 per jaar. Na vaststelling door de raad worden deze bedragen meegenomen in de begroting 2022, zodra er financiële ruimte voor is.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Ingeval wel het sport- en beweeg beleid wordt vastgesteld en de daarbij behorende uitvoeringsmiddelen niet worden toegekend, kan er verder geen invulling worden gegeven aan het uitvoeren van dat beleid. Dat doet bovendien ook geen recht aan de input van de deelnemers aan het interactieve en integrale beleidsproces.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29