6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 3. Economie

Hoofddoelstelling
De Fryske Marren streeft naar een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie, die een bijdrage levert aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een duurzame economie, waarbij sprake is van efficiënt gebruik van (hernieuwbare) grondstoffen.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Te honoreren aanmeldingen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Programma 3 Economie

20

Ondersteuning evenementen

-42

-42

-42

-42

21

Friese Projectmachine-deelname

-50

-50

-50

-50

Totaal

-92

-92

-92

-92

Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel)

-

-

-

-

Waarvan: ten laste van de exploitatie (structureel)

-92

-92

-92

-92

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29