Home

3. Ontwikkelingen

In de perspectiefnota 2021 is een herstelplan voor de algemene reserve gepresenteerd. Het herstelplan bestaat uit het versterken van de reservepositie om tegenvallers op te vangen. Maatregelen om de algemene reserve te sturen of beïnvloeden is mogelijk door uitgaven te verlagen en te sparen, inkomsten te verhogen en/of eenmalige voordelen te sparen en financiële risico’s te beheersen. In lijn met de perspectiefnota 2021 worden de compensatieregelingen van het Rijk voor de COVID-’19, die zijn opgenomen in de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021, toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast is er onderzoek gedaan om toekomstige tussentijdse winstnemingen grondexploitatie in de algemene reserve meerjarig op te nemen. De reden hiervan is dat de grondexploitatie een belangrijk aandeel heeft in het jaarrekeningresultaat 2020. Voorzichtigheidshalve nemen we nu 50% van de te verwachten tussentijdse winstnemingen mee. Dit is afgestemd met onze accountant en de provincie als toezichthouder. Zie voor een cijfermatige uitwerking paragraaf 5.6 algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29