Home

Bijlagen

Dit overzicht reserves en voorzieningen is gebaseerd op gewijzigd beleid na vaststelling van de perspectiefnota 2022. Na vaststelling de perspectiefnota verwerken we de mutaties genoemd in de paragraaf 4.6 algemene reserve in de begroting 2022.

Totaal overzicht reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht

Saldo 1-1-'22

Saldo 1-1-'23

Saldo 1-1-'24

Saldo 1-1-'25

Saldo 1-1-'26

Algemene reserves:

Algemene reserve

4.249

938

395

543

543

Weerstandsvermogen

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

12.549

9.238

8.695

8.843

8.843

Bestemmingsreserves:

Extra kosten corona virus *

-

-

-

-

-

Kapitaallasten

8.924

8.607

8.292

7.981

7.669

Onderhanden werk

269

-

-

-

-

9.193

8.607

8.292

7.981

7.669

Voorzieningen:

Personeel

176

262

392

523

654

Pensioenen wethouders

5.900

5.867

5.885

5.903

5.920

Afwikkeling grondexploitaties

962

962

962

962

962

Baggeren

289

325

325

325

325

Vastgoed

30

19

74

14

21

Wegen

-

-

-

-

-

Kunstwerken

385

356

290

291

336

Derdengelden

6

3

1

-

-

Egalisatie riolering

3.310

2.825

2.309

1.635

962

11.057

10.619

10.238

9.653

9.180

Rekeningresultaat

-

-

-

-

-

Totaal generaal

32.799

28.463

27.225

26.476

25.692

*

Bestemmingsreserve extra kosten corona virus

2.086

Ultimo 2020 (zie voorjaarsrapportage)

Af:

Vrijval bestemmingsreserve kosten coronavirus

-1.100

(perspectiefnota 2021)

Claims corona voorjaarsrapportage 2021

-3.251

(voorjaarsrapportage 2021

Bij:

Herziening begroting coronakosten

2.265

(restultaatbestemming jaarrekening 2021)

Bestemmingsreserve kosten coronavirus

0

Ultimo 2021

Detailoverzicht bestemmingsreserve onderhanden werk

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Stand 1-1

9.894

269

-

-

Stortingen:

Voeding vanuit Algemene Reserve

1.706

962

25

231

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 vrijval voorziening wegen

836

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 vrijval voorziening vastgoed

1.251

Totaal stortingen

3.793

962

25

231

Onttrekkingen:

Verrekeningen algemene reserve

Verrekening algemene reserve vrijval Onderhanden Werk perspectiefnota 2021

54

Verrekening algemene reserve vrijval Onderhanden Werk perspectiefnota 2022

635

Totaal verrekeningen algemene reserve

689

0

0

0

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Opbouwen BGT aanvulling kadernota 2016

49

Traject lokale democratie

12

Onderzoek toekomst internationale betrekkingen

15

Jubileum 30 jaar stedenband Medias Roemenië

15

Onderzoeken nieuwe vormen van dienstverlening

25

Aanschaf mobiele telefoons (2021)

40

40

Totaal onttrekkingen programma 1

156

40

0

0

Programma 2 - Ruimte

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

33

Aanleg fietspaden

233

Kosten opruimen A7

92

Kade 5-7 St Nic.

197

Masterplan toegangspoort Lemmer

49

Lemmer, locatie gemeentehuis

221

KN14 Structuurvisie De Friese Meren (Omgevingsvisie)

47

Tunnel Hollandiastraat

39

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

118

Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid

41

Landschapsontwikkelingsplan

25

Harmonisatie wegenlegger

34

Afronden Delfstrahuizen-west

145

Landschapsbiografie

5

Tijdelijke maatregelen brandveiligheid camping Lemmer

130

Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk

132

Ecovervoer Woudagemaal

2

Energietransitie De Fryske Marren

346

Onderzoek veiligheid en uitbreiding fietsroutenetwerk

3

Vervolgaanpak Tûk Wenjen

437

Planvorming herinrichting Geert Knolweg Joure

125

Cultuurhistorisch raamwerk dorpen DFM

75

Programma invoering Omgevingswet

598

Milieutaken

8

Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn iedere Fries

10

Huurderving vastgoed

193

Onderzoek landhoofden Teernstrabrug te Balk

22

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen

270

231

Vervangen brug Oenemawei Terkaple (2021)

25

Vervangen elektrische installatie Flevobrug Lemmer

30

Areaaluitbreiding groen

17

17

Areaaluitbreiding openbare verlichting

10

10

Onderhoud stranden

50

50

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

-

25

25

Wegnemen obstakels openbare ruimte

50

50

Verhogen dotatie voorziening wegen

700

700

Beheerplan wegen

836

Beheerplan vastgoed

1.251

Energieloketten en Transitievisie warmte

256

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 De Ekers 3A (progr. 2)

769

Opheffen reserve duurzaamheid

271

Totaal onttrekkingen programma 2

7.896

1.058

25

25

Programma 3 - Economie

Sociaal economisch beleid

17

Stimulering bedrijven vestiging / Glasvezel

126

Economische Zaken

49

Startersleningen marktconsultatie

229

Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar

305

Versterken onderwijs bedrijfsleven

48

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

38

Ondersteuning evenementen

83

Cultuurtoerisme Tsjukemar (progr. 3)

7

Totaal onttrekkingen programma 3

901

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Aanschaf materiaal zelfwerkzaamheid (sport)

105

Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties

40

8

Huur lokalen De Arke

60

Bouwvoorbereiding nieuwbouw Zuyderzee Lyceum

376

Constructiefout asbest De Schakel Rotsterhaule

1

Voorbereidingskrediet RKPC de Toekomst Bakhuizen

155

Voorbereidingskrediet renovatie Wumkesskoalle Joure

126

Uitbreiding It Klimmerblêd Sint Nicolaasga

107

Voorbereidingskrediet nieuwbouw Echten

192

Constructiefout ventilatie/verwarming De Bolster Balk

27

Onderwijshuisvesting (progr. 4)

114

Constructiefout De Arke Lemmer

72

Rijksbijdrage i.v.m. lokaal sport- en beweegakkoord

30

Procesbegeleiding en Bouwkundigadvies Brûsplak Joure

39

Huisvestingsplan onderwijs Tarissing Oudehaske eerste inrichting

22

Huisvestingsplan onderwijs Voorbereidingskrediet 2e deel Klimmerbled

108

Huisvestingsplan onderwijs

206

Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties

25

25

Beheer en onderhoud buitensportaccomodaties

160

Uitvoering cultuurnota

25

Voorbereidingskrediet realisering sportpark t.b.v. VV Renado en VV Idskenhuizen

35

Totaal onttrekkingen programma 4

1.819

33

0

206

Programma 5 - Sociaal Domein

Huisvestingsoplossingen statushouders

77

Vluchtelingendossier

93

Sociale Veiligheid

142

Inpassing sociale wijkteams

3

Formatie beleid en bedrijfsvoering afdeling Samenleving

368

Schuldhulpverlening

97

Plan van aanpak speelvoorzieningen

8

Voorbereiding nieuwe wet inburgering/extra middeln pilots nieuwe wet inb.

33

Invoering 4-ogenprincipe op inkoop vanuit de Jeugdwet

116

Invoering 4-ogenprincipe op inkoop vanuit de Jeugdwet

-116

Totaal onttrekkingen programma 5

820

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Digitale dienstverlening

148

Div in beweging

97

I-bewustzijn

66

Flankerend beleid zero base

248

Verhogen arbo-budget/maatregelen R,I&E/inbedding VCA-normering

14

Bantegaplein Lemmer

50

Voorbereidingskrediet huisvesting

91

Evalueren visie De Fryske Marren

15

Digitaal hulpmiddel rapportages

60

30

Koploper project cliëntenondersteuning

-4

Digitale dienstverlening

180

Nieuwe wet inburgering

102

Arbowet en VCA

45

45

Keuringen NEN 3140

25

25

Totaal onttrekkingen Algemene dekkingsmiddelen

1.138

100

0

0

Totaal onttrekkingen

13.418

1.231

25

231

Stand 31-12

269

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29