Home

3. Ontwikkelingen

In overeenstemming met het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, welke we jaarlijks van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) ontvangen, wordt duidelijk dat informatiebeveiliging  steeds belangrijker wordt voor De Fryske Marren en onze maatschappij. Digitalisering en digitaal (thuis)werken heeft door corona een vlucht genomen. Onze afhankelijkheid van digitale processen en systemen neemt toe en de risico’s en dreigingen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen.

De grootste dreigingen voor De Fryske Marren zijn o.a. dat medewerkers fouten maken en dat kwaadwillenden continu gericht en ongericht op zoek zijn naar kwetsbaarheden die ze kunnen uitbuiten. Dat kan vervolgens grote (financiële) consequenties hebben, zoals recentelijk bij gemeente Hof van Twente gebleken is, die slachtoffer is geworden van gijzelsoftware (ransomware).

Het weerbaarder maken van overheidsorganisaties en onze maatschappij is een breed gedragen prioriteit voor de overheid. De komende jaren is daarom in toenemende mate focus en toezicht op de beheersing van de risico’s. Hierbij komt de focus te liggen op juiste inrichting van processen, bewust bekwaam omgaan met informatie (systemen) en het tijdig implementeren van technische en organisatorische maatregelen zoals het actief monitoren van de technische infrastructuur.

Conform de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) hebben we onze doelstellingen en gewenste  beveiligingsniveau vastgelegd in ons Informatiebeveiligingsbeleid en het daarbij horende Actieplan Informatieveiligheid. De Fryske Marren past zich zo goed mogelijk aan op huidige corona situatie, we zijn weerbaar, werken continu aan bewustzijn, maken bewust keuzes, nemen gericht maatregelen en sturen op het alsnog realiseren van al dan niet aangepaste plannen.  

Ook in het kader van openbare orde en veiligheid nemen de risico’s met betrekking tot cybercrime toe. Traditionele criminaliteit neemt dankzij onze gezamenlijke inspanningen af. Maar de dreigingen, risico’s en incidenten in het digitale domein blijken de afgelopen jaren juist een vlucht te hebben genomen. Het blijkt eenvoudiger en effectiever om digitaal in te breken of om waardevolle gegevens te gijzelen in ruil voor ‘losgeld’ door zogenaamde ransomware. Cybercrime is bewezen lucratief en daardoor helaas aan de orde van de dag waardoor onze inwoners, ondernemers en organisaties steeds meer risico lopen slachtoffer te worden. Naast de uitvoering van onze huidige plannen wordt er daarom in verschillende samenwerkingsverbanden (gemeenten, Politie, Veiligheidsregio, CCV, NHL Stenden, MKB Cybercampus etc.) nagedacht over een passende gezamenlijke aanpak.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29