6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 5. Sociaal domein

31. Uitvoering nieuwe Wet Inburgering

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wettelijke taak

Structureel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-148

-163

-163

-163

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wettelijke taak

Structureel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

148

163

163

163

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wens

Structureel

n.v.t.

Niet honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-227

-212

-212

-212

Algemene toelichting
Naar verwachting wordt op 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering van kracht. De gemeente krijgt de regie op de uitvoering van de nieuwe wet en wordt verantwoordelijk voor de brede intake en het persoonlijk Plan inburgering en Participatie (PIP), het financieel ontzorgen van de statushouders met een uitkering gedurende een half jaar, de maatschappelijke begeleiding, de monitoring en het inkopen van het inburgeringsaanbod. Dit bestaat uit de Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) het participatietraject (PVT) en drie leerroutes ( de onderwijsroute, B1 route en Z route)
De financiering voor de uitvoering loopt via twee sporen;

  1. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente een budget voor uitvoeringskosten ( Bron meicirculaire 2020 met de volgende bedragen: 2021 € 66.790, 2022 € 148.443, 2023 en verder € 163.305) Er is nog geen rekening gehouden met de verhoogde taakstelling.
  2. Een aanvullende bekostiging voor de ondertussengroep (statushouders die onder de inburgeringswet 2013 vallen en nog extra ondersteuning nodig hebben). Onlangs heeft minister Koolmees in een brief aan de gemeenten aangegeven dat er in de meicirculaire extra middelen komen voor de ‘ondertussengroep’. Deze middelen kunnen worden aangewend voor deze doelgroep.
  3. Een specifieke uitkering per statushouder voor de inkoop van maatschappelijke begeleiding, leerroutes enz.

In 2020 is het projectteam Inburgering van start gegaan. Zij hebben de trochburgeraars (lees ondertussengroep) en nieuwkomers opgepakt. Dit is bekostigd uit de eenmalige uitvoeringsmiddelen 2020, pilotgelden van het ministerie van Sozawe en een aanvulling op het inhuurbudget. Doel van de pilot was om beleidsmatig voor te sorteren op deze nieuwe ontwikkeling en in de praktijk ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze. Met deze aanvraag wordt een vervolg gegeven aan in 2020 beschreven beleidsambities en wordt de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden geborgd.  

Op basis van de geformuleerde beleidsambitie en de ervaringen vanuit de pilot zou er voor 2022 en volgende jaren een formatie nodig zijn van 5,5 fte voor uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering en de nieuwe wettelijke taak om statushouders met een uitkering gedurende een half jaar financieel te ontzorgen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 375.000.

De benodigde formatie van 5,5 fte bestaat uit:

  • 3 regievoerders (2,5 fte), dit zijn de collega’s die met de nieuwkomers praten over hun toekomst etc.
  • 3 ondersteuners (2 fte), deze ondersteunen en komen uit de doelgroep zelf. Als bruggenbouwer en tolk bieden zij ook sociaal wijkteam breed ondersteuning.
  • 1 medewerker (1,0 fte) voor het financieel ontzorgen gedurende het eerste half jaar om te voorkomen dat statushouders in de financiële problemen komen.

In de afgelopen periode heeft het team reeds 30 trochburgeraars op weg geholpen naar zelfredzaamheid, financiële onafhankelijkheid en het onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij. Tien van hen zijn uitgestroomd naar werk of als zelfstandig ondernemer. De andere nieuwkomers en trochburgeraars zitten op een traject, zoals een beroepsopleiding, bij Pastiel en de Wurkjouwer, doen mee aan het project Zelf aan zet of zijn actief via de De Kear.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd tot het niveau van de ontvangen baten zoals voorgesteld. Dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden gemaakt welke groep wel en niet de benodigde ondersteuning krijgt om de stap naar volwaardig burgerschap te kunnen maken en deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit betekent herziening van het huidige beleid zoals dat in het kader van de pilot is vastgesteld. Ook zal een deel van de nu gestarte trajecten voortijdig moeten worden beëindigd. Herziening van het beleid betekent dat de doelgroep trochburgeraars (mensen die al langer in de uitkering zitten en die richting werk/participatie begeleid moeten worden) niet meer worden begeleid. Een gevolg zal zijn dat hun afstand tot de arbeidsmarkt groter en wellicht onoverbrugbaar wordt. Uiteraard bestaat de hoop dat de rijksbijdrage alsnog wordt verhoogd waardoor er meer conform de pilot kan worden gewerkt.
  2. Wanneer de aanmelding in zijn geheel niet wordt gehonoreerd kan geen uitvoering worden gegeven aan de wettelijke taak.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29