6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 5. Sociaal domein

32. Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Wettelijke taak

Incidenteel

n.v.t.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

-150

-150

0

0

Algemene toelichting
Het sociaal wijkteam zorg en participatie heeft sinds de nieuwe wetgeving Participatiewet te maken met nieuwe doelgroepen. Dit wordt veroorzaakt door het stopzetten van de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening en de aanpassing van de wetgeving Wajong.
De groep van inwoners met een grote afstand tot arbeidsmarkt is groter dan verwacht. Omdat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor maatwerktrajecten zijn deze inwoners moeilijker op een traject te plaatsen. Hierdoor moet er regie, ondersteuning en begeleiding vanuit het wijkteam geboden worden om deze doelgroep in beweging te krijgen en te houden.De formatie van het cluster participatie is niet op deze extra werkzaamheden aangepast en met 2,55 fte vast en 1,0 fte uit het inhuurbudget te klein om met de huidige caseload van 520 klanten hen de juiste begeleiding te bieden, regie te kunnen voeren op de uitgezette trajecten en deze doelgroep in beweging te krijgen en houden.

Voorgesteld wordt om het vaste team in 2022 uit te breiden met 2 extra fte voor twee jaar met een tussentijdse evaluatie. Deze 2 fte lijkt momenteel niet toereikend. Het is echter de verwachting dat we met het lijstwerk zoals dit is voorgesteld in het beleidsplan en de wijziging in het aanbod van trajecten binnen het nieuwe werkleerbedrijf de caseload kunnen terugbrengen naar een niveau waarop wij met deze 2 fte toe kunnen.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?
Overbelasting van het team sociaal wijkteam zorg en participatie. De caseload is op dit moment veel te groot. Hierdoor hebben de medewerkers het gevoel tekort te schieten. Bij enkele medewerkers is reeds sprake van klachten die gerelateerd zijn aan overbelasting. Meer inwoners die niet geholpen kunnen worden richting maatschappelijke participatie en arbeid. We kunnen dus niet voldoen aan het vastgestelde beleid. Een gevolg zal zijn dat hun afstand tot de arbeidsmarkt groter en wellicht onoverbrugbaar wordt.
Dit betekent dat zij langdurig en mogelijk tot de pensioengerechtigde leeftijd in de uitkering zitten.
De kosten van de uitkering bedragen circa € 15.000 per persoon per jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29