6. Gehonoreerde aanmeldingen

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

26. Brûsplak Joure

Bedragen x € 1.000

Categorie

Incidenteel/Structureel

Investering

Status

Nieuw beleid

Structureel

p.m.

Honoreren

Exploitatielasten

2022

2023

2024

2025

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Algemene toelichting
It Lokaal vertegenwoordigt al geruime tijd een groot aantal culturele en sociaal-maatschappelijke verenigingen en organisaties uit Joure. Als initiatiefnemers voor het Brûsplak verwoordden ze naast het meer praktische punt van passende huisvesting voor de verenigingen een bovenliggend doel, waarbij aspecten als sociale cohesie en meerwaarde voor de samenleving een belangrijke rol spelen. Wij wilden een ondersteunende en faciliterende rol vervullen naar de initiatiefnemers van ‘Brûsplak Joure’. We wilden ervaring opdoen met de werkwijze waarbij we participeren in initiatieven. Daarom is de verdere uitwerking van het initiatief gefaciliteerd middels overheidsparticipatie door co-creatie. Er is een projectgroep samengesteld met leden namens de initiatiefnemers en de gemeente. De uitwerking van de projectgroep heeft geresulteerd in een aantal scenario’s voor een Brûsplak Joure waarbij sporthal de Stuit de voorkeur heeft van de projectgroep.

Het initiatief Brûsplak Joure levert een bijdrage aan een groot aantal gemeentelijke doelstellingen.
Denk aan:

  • Een sterke dragende samenleving met goede voorzieningen
  • Een inclusieve samenleving
  • Een goede balans tussen het maatschappelijk en bedrijfseconomisch rendement van gemeentelijk vastgoed
  • Sociale en klimaatgerelateerde duurzaamheid
  • Het belang van verenigingen en voorzieningen voor de sociale verbondenheid, de samenhang en de vitaliteit van een gemeenschap.

En natuurlijk het belang van de sociale en culturele verenigingen zelf en de mogelijkheid om daaraan te kunnen deelnemen.

De besluitvorming maakt geen onderdeel uit van het co-creatieproces
Het advies van de projectgroep vormt het resultaat van de co-creatie en daarmee het eindpunt van het co-creatieproces voor deze fase. De uitgewerkte scenario’s voor een Brûsplak zijn in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Met deze aanvraag worden de investeringen voor de voorbereiding en realisatie van een Brûsplak in sporthal de Stuit geregeld. Onder voorbereiding vallen alle activiteiten die nodig zijn om, met de betrokken partijen en uitgaande van de beschikbare informatie, tot een concreet verbouwplan te komen inclusief bestek, aanbesteding en de begeleiding. Realisatie betreft de verbouw zelf.

Wat zijn de consequenties als de aanmelding niet wordt gehonoreerd?

  • Er wordt geen Brûsplak Joure gerealiseerd en in het verlengde daarvan ook niet de bijdrage van een Brûsplak aan het bereiken van gemeentelijke doelen.
  • Er moet alsnog een aanzienlijke investering gedaan worden ten behoeve van toekomstbestendige huisvesting, inclusief verduurzaming.
  • Het versterken en behouden van voorzieningen in Joure komt verder onder druk te staan.
  • Signaalwerking naar de initiatiefnemers en Joure dat de urgentie en het belang niet gedeeld wordt.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:52:11 met de export van 04/21/2022 06:45:29